Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Důvody pádu římsko-katolické církve – 4 část

16. 07. 2017 15:01:55
Co předcházelo tomu, že římsko-katolická církev je dnes největší náboženskou organizací? To jsem už popsal ve třech předcházejících částech. Dnes se snad konečně dostaneme k jádru věci.

Zárodky vzniku římsko-katolické náboženské organizace můžeme už vidět ve slovech Pána pro církev v Pergamu. Jen to mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení Balaámova. Jako on učil Baláka svádět syny Izraele, aby se účastnili modlářských hostin a smilstva, tak i ty máš některé, kteří zastávají učení nikolaitů (Zj 2,14-15).

Balaám byl pohan. Nevíme, proč je v Bibli označován za proroka. Byl kdysi jako první izraelský král použit Duchem svatým, ale Duch Boží v něm nebyl. Izrael v té době vítězil nad svými nepřáteli. Proto se moábský král Balák bál a dal si zavolat Balaáma. Řekl mu: „Jsi prorok, tak mi proklej Izrael.“ Protože Balaám stál o odměnu, kterou mu Balák nabídl, šel s jeho posly. Ačkoliv mu to původně Hospodin zakázal, později mu to dovolil. Ale Balaám nemohl Izrael proklít, ať se namáhal sebevíc. Protože však už přijal od Baláka odměnu a neprokázal mu za to žádnou službu, cítil se být Balákovi zavázán a vymyslel ďábelský plán. Moábští se musí postarat, aby se s Izraelity smísily jejich ženy. Tyto ženy přinesly s sebou své modly a svedly izraelské muže nejen ke smilstvu, ale i k modlářství.

Pán nám ukazuje, co je to Pergamon. Původně stát Církev potíral, teď je Církev se světem oddána. Balaámova strategie je zrušit oddělení Církve od světa. Důsledkem je modloslužba. „Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem?“ (Jak 4,4) stejně tak mamon je v rozporu s Pánem Bohem. „Nemůžete Bohu sloužit i mamonu“ (Mt 6,24).

Balaám usiluje sjednotit Církev se světem. Bylo to Balaámovo učení, které přesvědčilo Konstantina, že je třeba křesťany povýšit. Balaám byl jeden z prvních, který ze svého obdarování získal kapitál. Petr o něm píše, že se mu zalíbila mzda za nepravost. Juda poznamenává, že se nechal svést úplatkem. Původně ti, kdo sloužili Pánu, byli celé závislí na něm. O nic neprosili u lidí a od pohanů žádné peníze nepřijímali. Ale za Konstantina už byli Boží služebníci propláceni ze státní pokladny. Krátce po roce 300 byl jako úspěch Balaámovy strategie zaveden pravidelný plat Božích služebníků. Mělo by platit takové pravidlo: Kdo je schopen důvěřovat pro svou obživu Pánu, ať mu slouží. Kdo toho není schopen, ať mu raději neslouží.

Vzápětí se zase mluví o Nikolaitech. Pánu se stejně nelíbí Nikolaité, jako Balaám. V Bibli nám přesně popsal, jak má Církev vypadat (Mt 20,25-28): Ale Ježíš si je zavolal a řekl: „Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“

Vidíte to? Pán sám založil svou Církev! Velicí a vládcové v ní nejsou žádoucí. Taková třída v ní být nesmí. Kdo chce být veliký, ať slouží. V Církvi je velký otrok. Mírou velikosti není postavení, ale služba. Ještě jasněji je to řečeno u Mt 23,8-11: Vy však si nedávejte říkat ‚Mistře‘: jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří. A nikomu na zemi nedávejte jméno ‚Otec‘: jediný je váš Otec, ten nebeský. Ani si nedávejte říkat ‚Učiteli‘: váš učitel je jeden, Kristus. Kdo je z vás největší, bude váš služebník. Zásada v Církvi je: Všichni jsou bratři. Nejsou zde žádní rabíni (mistři) ani otcové.

Když se Konstantin stal křesťanem, vniklo do Církve učení Balaámovo a učení Nikolaitů: systém „otců“ v čele s papežem. Ve Vatikánu žije mnoho vysokých církevních hodnostářů. Najdeme tam knížata, velmože i ty, kdo si dávají říkat rabi a otče. To je vliv učení Nikolaitů. Řecké slovo „laos“ v „Nikolaos“ neznamená pouze laik (obyčejný člověk), ale označuje také laika jako protiklad odborníka a specialisty. Nikolaité se vypínají nad obyčejné lidi, myslí si o sobě, že jsou specialisté v tom či onom oboru a druhé mají za pouhé laiky. Ale Pánu se to nelíbí. Stav církve v Efezu se liší od stavu církve v Pergamu. V Efezu se prostě vyskytovalo nikolaitské chování, kdežto v Pergamu se už uchytilo jejich učení. Vždycky to nějako dobu trvá, než se z chování stane nauka.

Nikdo z vás, kdo znáte dnešní křesťanské denominace, nepochybujete o tom, že učení Nikolaitů se dnes veřejně zastává. Jak se toto učení dostalo do Pergamu? Viděli jsme, že se Církev spolčila se světem, provdala za svět, když Konstantin povýšil křesťanství na státní náboženství. Každý člověk se mohl dát pokřtít a tak se navenek stát křesťanem. Tak se mnoho nevěřících lidí stálo členy církve.

Původně byli v Církvi jen bratři a sestry a všichni byli kněžími. Nyní se do sborů začala valit smíšená masa lidí. Nebylo možné je přidržet ke službě Pánu. Z pohodlnosti se pak zvolila skupina lidí, která převzala péči o duchovní záležitosti. Ostatní byli obyčejným lidem, laiky. Protože mnozí z těch, kdo se takto dostali do církve, Pána Ježíše vůbec neznali, byli ti, kdo ho znali, prohlášeni za odborníky. Tak se vyvinul systém Nikolaitů. Je to nevyhnutelný důsledek sňatku Církve se světem. Tak se upevnilo učení, že jsou v Církvi dva druhy lidí: jedni se starají o věci duchovní, ti ostatní o pozemské. Obyčejným věřícím stačí, když navštěvují shromáždění nebo kostel, o nic ostatního se nemusí starat.

Bible nás učí, že všichni věřící jsou svědky Pána Ježíše, i když apoštolové ve větší míře. Rozdíl je v rozsahu služby, nikoli v podstatě. Podstata služby je stejná, jen míra může být rozličná. To učení Nikolaitů úplně převrací, když duchovní službu přiděluje jen určité třídě lidí. Vždy to vede k tomu, že obzvlášť duchovní bratry pověříme péči o duchovní věci a už je tu třída, která se obírá duchovními věcmi. Bohužel, tento systém je stejný ve světských, státních církvích i v církvích nezávislých. Všude se vloudilo učení Nikolaitů. Pokud nejsou děti Boží ochotné vrátit se k původním počátkům, všecko půjde špatným směrem. Zásada svátosti a oddělenosti od světa musí být za každou cenu dodržována.

Církev v Thyatirech. Většina vykládačů se shoduje v tom, že církev v Thyatirech je obrazem římsko-katolické církve. Tato církev je charakterizována bludy a obětmi. Je opravdu podivné, jak velký důraz se v katolické církvi klade na určité úkony a oběti. Mše sama je oběť.

Máme možná sklon nevidět na katolické církvi nic dobrého, ale Pán praví: „Vím o tvých skutcích, lásce a víře, službě a vytrvalosti; vím, že tvých skutků je čím dál více (Zj 2,19). Pán vidí a uznává určitou duchovní skutečnost v katolické církvi. Nesmíme si nikdy myslet, že v ní nejsou žádní zachránění. Pán má svůj lid i tam.

Myslel jsem si původně, že tento článek bude ukončením tématu. Nebude, téma se rozrůstá jako povodeň.

Kvůli některým diskutujícím, uvádím odkaz na text z další knihy. Příběhy raně křesťanských mučedníků II. Zde. Podívejte se na text od str.18 do str. 20. Jinými slovy autor popisuje totéž jako já, především v třetí části.

Toto je čtvrtá část. Pokračování příště.

Volně zpracováno a inspirováno knihou Církve – pád a obnovení, od Watchmana Nee. Tyto zatím čtyři články se zabývají posledními sedmi listy církvím, zapsanými ve Zjevení 2 a 3 kapitole.

Předcházející a související články: http://siemko.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=614039

http://siemko.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=613971

http://siemko.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=613738

http://siemko.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=120598

http://siemko.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=120433

http://siemko.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=119881

Autor: Richard Siemko | neděle 16.7.2017 15:01 | karma článku: 39.69 | přečteno: 931x

Další články blogera

Richard Siemko

Islámský terorismus

Pokud nelhal překlad projevu prezidenta Trumpa v OSN, neváhal vyslovit to, co je leckde mediálně nepřípustné. Jednoznačně označil teroristy, kteří své masové vraždy páchají se zvoláním Alláhu Akbar, jako Islámský terorismus.

19.9.2017 v 18:59 | Karma článku: 33.04 | Přečteno: 1097 | Diskuse

Richard Siemko

O čem budou blížící se volby

Nepochybuji o tom, že současné parlamentní strany nás budou i nadále krmit tématy ze svých volebních programů, levné práci, nízké daně, demokracie a svoboda, atd.

17.9.2017 v 15:30 | Karma článku: 36.49 | Přečteno: 1985 | Diskuse

Richard Siemko

Slovo kříže může být řešením

V poslední době se mnozí lidé, v souvislosti s tím, co se děje kolem migrační vlny do států Evropské unie, obracejí ke křesťanským kořenům.

13.9.2017 v 17:32 | Karma článku: 28.57 | Přečteno: 535 | Diskuse

Richard Siemko

Není hanobení jako hanobení

Svou úvahou bych chtěl upozornit na něco, co lze vidět v opatřeních a směrnicích EU. Konkrétně se mi jedná o Rámcové rozhodnutí Rady EU o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva.

10.9.2017 v 15:24 | Karma článku: 38.18 | Přečteno: 987 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Jan Dvořák

Je lepší být nezdravým Čechem než být zdravým Afgháncem?

Jedna britská klinika plastických operací kromě vynikající zkrášlovací praxe je rovněž významným vědeckým pracovištěm.

26.9.2017 v 21:15 | Karma článku: 17.38 | Přečteno: 457 | Diskuse

Karel Babica

Contradictio in adjecto naše soudy nezajímá!

Ale možná je naše soudnictví OK. A chybu hledejme v neobratném vyjádřování novináře způsobeném "misunderstandingem". Vlastně nakonec ani novinář za nic nemůže, vinna patrně bude jazyková bariéra, která může úplně za všechno.

26.9.2017 v 19:50 | Karma článku: 14.45 | Přečteno: 250 | Diskuse

Aleš Hodina

Homosexuální osvojení neprojdou

Vcelku bez povšimnutí médií zůstala skutečnost, že končící Poslanecká sněmovna už rozhodně nestihne projednat novelu zákona o registrovaném partnerství.

26.9.2017 v 19:01 | Karma článku: 21.48 | Přečteno: 457 | Diskuse

Jiří Goldman

Existují v podstatě jen dvě základní koncepce života a politiky

Při pohledu na politický vývoj ve světě vidím jen dvě základní koncepce politického a společenského života.

26.9.2017 v 17:52 | Karma článku: 4.25 | Přečteno: 153 | Diskuse

Adam Mikulášek

Tak nám papeže Františka obvinili z kacířství

Zní to možná archaicky, ovšem jde o to, že papež podle konzervativních kruhů církve hlásá bludné učení. Podle mého je papež ještě něco horšího, trojský kůň v cizích službách.

26.9.2017 v 17:08 | Karma článku: 28.38 | Přečteno: 630 | Diskuse
Počet článků 670 Celková karma 38.74 Průměrná čtenost 1534
Jsem rád na tomto světě a ještě mě nepřestal bavit. Ale uvědomuji si, že tento svět je jen nepředstavitelně malá část celého vesmíru. A jen Bůh ví čeho ještě.


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.