Nikolaité, nebo-li Mikulášenci v církvi.

24. 01. 2010 13:10:19
Posledních sedm listů církvím v proroctví apoštola Jana ve Zjevení. Zjevení 2,6: To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolaitů stejně jako já. Zjevení 2,15: tak i ty máš některé, kteří drží učení Nikolaitů.

Především si povšimneme významu tohoto slova.

Řecké slovo „nikolaos“ je složeninou ze slov „niko“ – vítězství; být nad druhým, a slova „laos“ – což značí obyčejný lid, zástup, lidé, národ, lid Boží.

Nikolait tedy znamená „opanovat obyčejný lid“, „být první mezi ostatními“ a jak mi potvrdila jedna rodilá Řekyně, Nikolaos znamená „vítězství nad lidem“.

Nikolaité tedy byli ti, kteří se stavěli do role prostředníků, těch nejlepších.

V Efezu se tento způsob chování začal prvně projevovat. Ještě to nebylo učení. Pán toto jednání nenávidí.

Na počátku pečovali o Boží věci všichni věřící, tak jak to učil v prvních sedmi listech církvím apoštol Pavel. Krátce po odchodu dvanácti apoštolů, mnozí ztratili zájem o službu Pánu.

V období Pergamu po vzniku římsko-katolické církve, kdy svět přestal církev potírat a udělal z křesťanství státní náboženství, došlo k největšímu odpadnutí církve od prvotního učení.

Do církve se dostalo mnoho lidí nevěřících, kteří tam vstoupili jen ze zištných důvodů. A tak bylo mezi mnoha pokřtěnými, jen málo skutečně znovuzrozených. A proto vznikla skupina „kléru“. Co jiného se dalo dělat, když v církvi bylo mnoho nevěřících.

Kdyby se církev v období Pergamu řídila slovy a učením apoštola Pavla v jeho sedmi listech církvím, nemohla by připustit toto odpadnutí. Jen se podívejte, co učil Pavel v listu do Korintu o směšování ze světem.

A proto v listu do Efezu ze Zjevení je psáno „Ale to mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku“. Lásku k Božímu slovu, už pro tebe není to jediné měřítko tvých skutků. Své vlastní domněnky, bez ohledu na mé slovo upřednostňuješ a vytváříš si vlastní učení, tradici.

A proto je napsáno:

„Rozpomeň se, odkud jsi spadl, učiň pokání (změnu smýšlení i jednání) a začni jednat jako dřív (učiň první skutky)! Ne-li, přijdu k tobě a pohnu tvým svícnem z jeho místa; jestliže neučiníš pokání.“

Je poučné, jak nás církevní dějiny učí, že už tisíc let není v Efezu žádná křesťanská církev. Svícnem bylo skutečně pohnuto, protože nečinili pokání.

Zjevení 2,6: To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolaitů stejně jako já.

Pán Ježíš jednání Nikolaitů nenávidí, vždyť nás miluje a svou krví nás obmyl od našich hříchů a učinil královstvím, kněžími svému Bohu a Otci. Zj. 1,5-6. Jak by mohl schvalovat, když se někteří lidé povyšují nad obyčejné věřící?

V Efezu šlo zatím jen o „skutky“ Nikolaitů, ještě to nebylo učení, ale už jsme si všimli jejího odpadnutí od první lásky.

Do této doby byla vrstva prostředníků pouze v Izraeli a to od události popsaných v 2 Mojž. 32,25-29. Pohanská náboženství tehdejší doby mě nezajímají.

Podle Písma máme jen jednoho prostředníka, a tím je náš velekněz Pán Ježíš Kristus. A proto v církvi nesmí být žádná vrstva prostředníků mezi Bohem a člověkem, mezi naším Otcem a Jeho dětmi. My všichni jsme kněží!

Žel dnes je však církev plná prostředníků – Nikolaitů.

Odvážíte se všichni povstat ve svých církvích a svobodně chválit svého Boha, anebo svědčit o Jeho lásce a Jeho skutcích ve vašem životě?

A tak teď vidíte, jak se křesťanství vrátilo k židovství?

Nebojujeme tady proti denominacím, ale hlásíme se o práva, která nám dobyla krev Pána Ježíše Krista.

Uvědomte si, že jakákoliv denominace, která se působením plného evangelia začne rozpadat, nemohla být pravou církví.

Vítězem v Efezu mohl být každý, kdo se vrátil k původním Božím záměrům a nařízením. A toto platí i dnes všude tam, kde odpadli od původního učení apoštola Pavla o církví, a jak to sdělil Pán Janovi ve svém prorockém slovu sedmi církvím ve Zjevení.

Autor: Richard Siemko | neděle 24.1.2010 13:10 | karma článku: 26.22 | přečteno: 4903x

Další články blogera

Richard Siemko

Ztracená ovce, nalezená mince a ztracený syn, který

V pozadí těchto podobenství a příběhu stojí kritika Ježíše ze strany náboženských vůdců, kterým se tehdy říkalo farizeové a zákonicí. Ježíš se jím nelíbil.

11.2.2019 v 21:25 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 44 | Diskuse

Richard Siemko

Následujte mne, řekl Ježíš. Co tím myslel

Nevím, zda si uvědomujete, kolikrát tuto výzvu Ježíš opakoval v evangeliích. Namátkou uvedu několik míst. O její důležitostí snad nikdo nepochybuje.

9.1.2019 v 11:32 | Karma článku: 23.98 | Přečteno: 114 | Diskuse

Richard Siemko

Požehnaná chatrč

Bohužel dnes světem vládne podivný duch pýchy a chlubení. Lidé v chatrčích jsou nejen na okraji společnosti, ale prakticky odsouzeni k zapomnění nebo nebytí.

27.12.2018 v 21:47 | Karma článku: 25.42 | Přečteno: 128 | Diskuse

Richard Siemko

Ruská hrozba - strašák demokratického světa

Kdy má tento strašák svůj počátek? Zkusme se ohlédnout v dějinách. První zmínky jsou zaznamenány v textu starém asi 2000 let.

12.8.2018 v 11:46 | Karma článku: 25.69 | Přečteno: 180 |

Další články z rubriky Ostatní

Jan Tichý(Bnj)

Moje facebooková nezávislost

Jedna kolegyně zde psala o FB závislosti jednoho kolegy. Nevím, zda je to pravda či fikce a na FB si to neověřím. FB mne nezaujal, spíš jen občas inspiroval ke psaní.

20.2.2019 v 18:28 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 32 | Diskuse

David Dvořák

Paní ministryně mobilních operátorů ... na slovíčko.

Mezi prostým lidem můžete občas zaslechnout, že kdo chce – ten najde způsob a kdo nechce, ten najde výmluvu. Pokud byť jen na okamžik připustíte, že máte zastupovat onen prostý lid, měl bych pro vás inspiraci ...

20.2.2019 v 16:54 | Karma článku: 28.86 | Přečteno: 449 | Diskuse

Zdeněk Kloboučník

Byl jsem sociální případ, ale naštěstí jsem o tom nevěděl

Začínala sedmdesátá léta. Já měl krátce po vojně a v mém bezuzdném řádění najednou přišel zlom. Jak to říci? Vypůjčím si známý verš - „Byla krásná jak nebe, já viděl sám sebe, jak sedám si blíž.“

20.2.2019 v 15:39 | Karma článku: 31.94 | Přečteno: 714 | Diskuse

Luděk Kratochvíl

Ruská garda

V roce 1683 jedenáctiletý Petr Alexejevič, syn cara Alexeje Michajloviče, založil v zábavní vesnici pro carskou rodinu a vyšší šlechtu Preobraženskoje u Moskvy zábavní vojenský pluk pro dětské vojenské hry ...

20.2.2019 v 15:16 | Karma článku: 13.30 | Přečteno: 303 | Diskuse

Libuše Palková

Čím víc jazyků znáte, tím spíš jste za blázna

Tato parafráze rčení, kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem, vyjadřuje jeden poznatek:Pokud mluvíme s někým, kdo žil delší dobu v cizině, anebo tam stále žije a stavil se doma jen tak na skok, stává se, že mu občas nerozumíme.

20.2.2019 v 12:25 | Karma článku: 21.76 | Přečteno: 998 | Diskuse
Počet článků 776 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1531

Když dáte přednost nezávislosti před vztahem, vzájemně se ohrožujete. Druzí se stávají předmětem manipulace nebo řízení pro vaše vlastní uspokojení. Autorita, tak jak si ji obvykle představujete, je pouhou výmluvou, kterou používají silní, aby přinutili ostatní podvolit se tomu, co chtějí oni.

Ve světě je hodnota jednotlivce neustále srovnávána s přežitím systému, ať už politického, ekonomického, společenského, nebo náboženského - vlastně jakéhokoliv systému. Nejdřív jeden člověk, pak je jich pár, a nakonec jsou stovky lidí snadno obětovány pro dobro a další existenci nějakého systému. V různých formách je tohle v pozadí každého boje o moc, každého předsudku, každé války a každého zneužití vztahu. Ta ,touha po moci a nezávislosti' se stala tak všudypřítomnou, že se už považuje za něco normálního.

Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.

Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud: Hřích v tom, že ve mne nevěří; spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatříte; soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen.

Najdete na iDNES.cz