Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Římsko-katolická církev je nevyléčitelně nemocná

17. 07. 2017 18:59:30
V předcházejících čtyřech článcích jsem uváděl důvody pádu římsko-katolické církve od původního učení apoštolů a proroků Nového zákona. Církve, jak si o ní čteme především v listech apoštola Pavla.

Tyto úvahy jsou sice primárně psány o římsko-katolické církvi, ale podobné znaky lze vysledovat i v dalších církvích. Už jsme viděli skutky Nikolaitů, z nichž se později vyvinulo učení. Jak to vypadá tady? Co říká Pán? „Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezabel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách“ (Zj 2,20). Kdo to je ta Jezabel? Kdysi se tak jmenovala žena izraelského krále Achaba, kterou si přivedl ze země Sidoňanů. Ta svedla krále i národ k Baalově modloslužbě. To se stalo poprvé v dějinách Izraele, že král svedl široké masy národa k pohanské modloslužbě. Jezabel ze Zjevení představuje katolickou církev, podobně jako žena z podobenství v Mt 13,33, která vzala kvas a vmísila ho do tří měřic mouky.

Pán Bůh nikdy nemůže souhlasit se sňatkem svého lidu s pohany. Takové spojení nazývá smilstvem. Proto ani Jezabel nebyla právoplatnou královnou a spojení Achaba s ní bylo smilstvem. Smilstvo je zmatek. Pán Bůh hledí na Jezabel jako ženu, která pohrdá jeho slovem a působí v jeho lidu zmatek. Zavlékla do Božího lidu pohanské modly. Modlářství je smilstvo. Jak obojí spolu souvisí, vyplývá i z usnesení apoštolské konference v Jeruzalémě. Tam bylo dohodnuto, aby se bratři z pohanů vyvarovali obětovaného modlám a smilstva (Sk 15,29). Jezabel svým smilstvem zavlékla do Izraele modloslužbu.

Prostřednictvím Jezabel se Achab spojil se světem. Kam se dnes podíváme, tam vidíme, že katolická církev se spojuje s politickými vládci. V různých zemích má své legáty a zástupce a vyjadřuje se k politické situaci na světě i jiným světovým problémům. Tvrdí, že prvním papežem byl Petr. Myslím, že Petr by se proti tomu ohradil a řekl by: „Jsem učedníkem chudého Ježíše z Nazareta. Se slávou a cti tohoto světa nemám nic společného.“ Katolická církev však prosazuje své mocenské postavení ve světě a je světem uznávaná. Jakub označuje tento po tisíciletí trvající fenomén cizoložstvím (Jk 4,4). Je to to nejrozšířenější a nejobsáhlejší cizoložství, jaké kdy na světě bylo. Církev tím ztratila své panenství. Určitá skupina lidí si myslí, že díky počtu členů musí byt společností respektována. Z lidského hlediska je to pokrok, ale v Božích očích je to hřích, když Církev hledá světské výhody.

Je nepopíratelné, že v žádné církvi není tolik model, jako právě v katolické. Skoro lze tvrdit, že přední modly pocházejí právě z katolické církve. Je pozoruhodné, jak katolická církev splňuje všecka biblická proroctví. Mají obraz Otce, Syna, obrazy apoštolů a svatých. Uctívají Marii a modlí se k ní. Tyto skutečnosti svědčí o tom, že Jezabel svádí Boží služebníky ke smilstvu a aby jedli modlám obětované. Jezabel je tu zmíněná proto, že církev si vpustila dovnitř pohanské modly.

G. H. Pember ukazuje ve své knize „Mysteria“, jak se přejímají pohanští bohové. Jen se jím přehodí křesťanský pláštík. Nejnápadnější z model je Marie. Mnozí si myslí, že aspoň ona je křesťanského původu, ale není tomu tak. Všecka pohanská náboženství měla bohyně, jen křesťanství bohyně scházela. Proto byl zaveden kult Marie, ačkoliv v Bibli o žádných bohyních nečteme. Idea ženského boha pochází z pohanství. To je ta žena Jezabel, která vnesla do Izraele modly.

Jezabel o sobě tvrdí, že je prorokyní, protože chce poučovat. Postavení Církve před Pánem Bohem je postavení ženy. Všude tam, kde si Církev osobuje autoritu a učí, působí jako Jezabel. Církev nemá mluvit sama od sebe. Boží Syn je Slovo, proto má slovo on. Kristus je hlavou Církve a proto jen on smí hovořit. Tam, kde se ozývá hlas Církve, hovoří žena. Katolická církev je kázající žena. V ní platí, co říká Církev, ne co říká Bible a Pán Církve. Je nápadné a významné, že Pán zde mluví o prorokyni Jezabel a že tato žena učí a mluví.

„Moji služebníci“ jsou jednotlivci. Jezabel má autoritu, aby dávala pokyny a vedla jednotlivé duše. Lidí v katolické církvi mají strach sami si číst bibli, aby si něco špatně nevyložili. Jen kněží smí Bibli číst a vykládat, oni jediní mohou tedy rozhodovat. V podstatě je to kázání ženy, která rozhoduje, co kdo má dělat. Mnohé učení Bible je v katolicismu pozměněné s plným souhlasem církve a lidé se musí podrobit tomu, co církev říká. Klade se velký důraz na poslušnost vůči církvi a papežovi. O naslouchání Pánu není řeč.

Z církevních dějin se dozvídáme o pronásledování věřících Římskou říši, ale i římským katolicismem. Neví se přesně, kolik Božích dětí církev zlikvidovala během inkvizice ve Španělsku, a to nejhrůznějším způsobem. Dohnané mučením na pokraj smrti, sotva ještě dýchající, je církev předávala světské vládě, a předstírala, že za jejich smrt nenese zodpovědnost. Ostatně podobnost s tím, jak židovská rada vydala Ježíše Pilátovi k ukřižování, není náhodná.

Katolická církev bude vždy prosazovat, aby lidé přijímali její učení. V Izraeli byla jen jediná žena, která mordovala Hospodinovy služebníky a proroky, a to byla Jezabel. Počet obětí pronásledování katolickou církvi v průběhu dějin není přesně znám. Ale církev každé své rozhodnutí nějak omluví. Myšlení svých členů má pevně pod kontrolou. Pán vyčítá církvi v Thyatirech, že trpí ve svém středu učení Jezabely.

„Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva.“ Katolická církev je dodnes spojena se světem a přejala světské způsoby. „Hle, sešlu na ni nemoc.“ Ne smrt, ale nemoc. Smrt by znamenala její konec. Nemoc znamená, že bude žít dál, ale nezmění se. Tato nemoc se ani neuzdraví, ani nezmění. Protože setrvává v současném stavu, je katolická církev nenapravitelná.

V roce 1926 podepsal papež s Mussolinim dohodu, která oddělovala Vatikán od Itálie a měnila ho v samostatný stát s vlastním právním řádem, policií atd. Ve Zj 17 vidíme, jakých rozměrů katolická církev dosáhne. Její politická a duchovní moc bezpochyby čím dál více vzrůstá. Ale na svůj lid Pán volá: „Vyjdi, lidé můj!“ (Zj 18,4) Co praví Pán o těch, kteří se s Jezabel spolčili v jejím smilství o jejích dětech? „Do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejích činů neodvrátí, a její děti zahubím.“ Je zde řeč o tom, že antikrist zničí katolickou církev se všemi jejími přívrženci. „Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka, a každému z vás odplatím podle vašich činů.“

„Vám ostatním v Thyatirech, kteří nepřijímáte toto učení, kteří jste nepoznali to, čemu říkají hlubiny satanovy, pravím: Nevkládám na vás jiné břemeno. Jenom se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu.“ V Thyatirech je přece jen malý Boží ostatek, i když je tam Jezabel. Pronásledováním katolické církve zahynuly mnohé děti Boží po celé Evropě (Španělsko, Francie, Británie, Čechy, Morava, Slezsko atd.) Bylo prolito mnoho krve opravdových křesťanů. To je skutečnost. Díky Bohu, že tam jsou i takoví, „kteří nepřijímají toto učení, kteří nepoznali to, čemu říkají hlubiny satanovy“. Slovo „hlubiny“, řecky „bathea“ lze přeložit také jako „tajemství“. Katolická církev ráda tohoto slova používá. Je v ní mnoho „mysterii“, tajných učení. Ty však nejsou od Pána, ale od Jezabel. Těm, kteří toto učení nepřijímají, neukládá Pán jiné břemeno, ale to, co mají, musí pevně držet. Pokud se držíte mého slova, které znáte, to stačí. Neztraťte to, co máte, „dokud nepřijdu“.

Jak jsem již napsal v úvodu, pět posledních článků má přímou souvislost, a tři další nepřímo souvisí s tématem.

Volně zpracováno a inspirováno knihou Církve – pád a obnovení, od Watchmana Nee.

Související články:

http://siemko.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=614114

http://siemko.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=614039

http://siemko.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=613971

http://siemko.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=613738

http://siemko.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=120598

http://siemko.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=120433

http://siemko.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=119881

Autor: Richard Siemko | pondělí 17.7.2017 18:59 | karma článku: 40.38 | přečteno: 1271x

Další články blogera

Richard Siemko

Příklady táhnou, bohužel i ty špatné

V minulosti jsme bydleli v oblasti, kde žila poměrně velká část Romů a jiných nepřizpůsobivých občanů. Velká část z nich žila pouze ze sociálních dávek.

14.11.2017 v 17:37 | Karma článku: 34.78 | Přečteno: 1093 | Diskuse

Richard Siemko

Život na dluh

Život na dluh je tak rozšířenou součástí běžného života, že se dnes nikdo ani nad tím nepozastavuje. Pozor, nemyslím tím dluh finanční, ale dluh života.

13.11.2017 v 19:18 | Karma článku: 19.37 | Přečteno: 691 | Diskuse

Richard Siemko

Piráti si ukousli příliš velké sousto

Je docela možné, že ho nebudou schopni strávit a zadusí se. Aspoň takový jsem získal dojem po přečtení dnešního článku na idnes.

11.11.2017 v 12:10 | Karma článku: 42.87 | Přečteno: 3057 | Diskuse

Richard Siemko

Debata prezidentských kandidátů

Včera jsme mohli na idnes v přímém přenosu sledovat první předvolební klání sedmi kandidátů na prezidenta. Nevydržel jsem do konce, neboť to bylo docela nudné a ubohé.

9.11.2017 v 15:41 | Karma článku: 36.99 | Přečteno: 1249 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Hana Rebeka Šiander

Recenze knihy „Samomluvy Miroslava Macka“

Kniha českého stomatologa, bývalého politika, publicisty, překladatele a politického komentátora Miroslava Macka „Samomluvy Miroslava Macka“ je podivuhodná. Pobaví, rozesměje, inspiruje i obohatí, neboť je plná životní moudrosti.

18.11.2017 v 19:14 | Karma článku: 10.63 | Přečteno: 250 | Diskuse

Martin Houška

Slavíme 129 let od vzniku výmluvy na lenost

Za pár dní naše planeta oslaví významné výročí a to 129 let od počátků automobilové historie. Nestali jsme se však otroky našich plechových miláčků?

18.11.2017 v 18:55 | Karma článku: 3.45 | Přečteno: 103 | Diskuse

Oto Jurnečka

Já jsem větší demokrat než vy pane, aneb už se perou

Po volbách se jedna část politické scény prohlásila jedinou demokratickou silou. V dojemném souladu s médii rozjeli příběh, kterak strany se kterými nekamarádí, nejsou demokratické.

18.11.2017 v 18:29 | Karma článku: 29.55 | Přečteno: 432 | Diskuse

Karel Ábelovský

Souboj mozků a názorů

... kandidatura na prezidenta, nic jiného není a ani by být neměla. Zaznívají zde však nestoudné názory, že prezidentští kandidáti mají prázdné programy, že na to nemají; velmi pravděpodobně jde jen o prázdné výkřiky z neznalosti

18.11.2017 v 17:17 | Karma článku: 9.44 | Přečteno: 259 | Diskuse

Pavel Kamas

Jak a proč investovat - část 1/3

Důvod známe všichni, přinese nám to užitek. Ať finanční či jiný. A způsobů jak investovat je nepřeberné množství. Charita, děti, akcie, vzdělání, umění ... Zde je můj pohled na 2 investice z oblasti financí a jednu nefinanční.

18.11.2017 v 16:01 | Karma článku: 8.54 | Přečteno: 230 | Diskuse
Počet článků 691 Celková karma 36.26 Průměrná čtenost 1546
Jsem rád na tomto světě a ještě mě nepřestal bavit. Ale uvědomuji si, že tento svět je jen nepředstavitelně malá část celého vesmíru. A jen Bůh ví čeho ještě.


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.