Richard Siemko

Slovo kříže může být řešením

13. 09. 2017 17:32:29
V poslední době se mnozí lidé, v souvislosti s tím, co se děje kolem migrační vlny do států Evropské unie, obracejí ke křesťanským kořenům.

Nelze se divit jejich hledání odpovědí, neboť strach, který se šíří s každým dalším teroristickým útokem militantních muslimských radikálů, nutí každého k zamyšlení. Proč se nám to děje? Tyto otázky jsou přirozené a bagatelizovat je můžou pouze lidé, kteří nemají s ostatními čestné úmysly.

Příliš často je o těchto radikálech říkáno, že jsou psychicky postižení. To ale v žádném případě nemůže nikoho uklidnit, nebo zbavit strachu a už vůbec snížit jeho podezření, že za tyto psychické problémy muslimských radikálů může jejich náboženství. Kdyby skoro všichni tito odporní masoví vrazi, při svých vražedných akcích, nezvolali „Alláhu Akbar“, asi by je lidé s muslimským náboženstvím nespojovali. Podle wikipedie se fráze Alláhu Akbar obvykle překládá jako „bůh je veliký“ nebo „bůh je největší“. Tento běžný arabský výraz se používá jak jako neformální vyjádření, tak i jako formální vyjádření islámské víry.

Jestli někdo opakovaně znevažuje slova o spojení islámské víry a terorismu muslimských radikálů, očividně klame lidi a sám upadá v podezření, že nemá tak docela čisté svědomí. Na rozdíl od islámu, židokřesťanské kořeny v lidech působí povšechnou známost toho, co je dobro a co zlo, a co je a co není hřích. Židovské přikázání desatera „nezabiješ“, a „život za život“, nás naučilo vážit si života a odsuzovat vrahy života. O islámu se něco podobného nedá říct s čistým svědomím.

S příchodem Ježíše a jeho ukřižováním, mnozí po jeho vzkříšení pochopili, že pouze Ježíš a jeho učení, je nejvyšší morální a etickou autoritou. Dokonce krátce před svým ukřižováním neprotestoval proti svému odsouzení, viz následující biblický text z Janova evangelia 19,10-11.

Pilát mu řekl: „Nemluvíš se mnou? Nevíš, že mám moc tě propustit, a mám moc tě ukřižovat?“ 11 Ježíš odpověděl: „Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší vinu.“

Jen člověk, o kterém lze směle říct, že nikdy nic hříšného neučinil a nikomu neublížil, může být morální a etickou nejvyšší autoritou. Jeho život je pro mnohé lidi už dva tisíce let nejvyšším příkladem, hodným následování. V následujícím biblickém textu z 1 listu apoštola Pavla do Korintu 1,17-25, si všimněte několika sdělení:

17 Kristus mě totiž neposlal křtít, ale zvěstovat evangelium, ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbyl smyslu. 18 Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. 19 Je psáno: ‚Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.‘ 20 Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? 21 Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. 22 Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, 23 ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, 24 ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. 25 Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.

Například „Slovo o kříži je moci Boží.“ Nebo „my kážeme Krista ukřižovaného“, jež je „pro povolané, jak pro Židy, tak pro řeky (ostatní národy světa), je Kristus Boží moc a Boží moudrost.“

Jistě se oprávněně ptáte, proč uvádím výše uvedené texty. Jakou mají souvislost se strachem, o kterém píši. To objasní následující biblický text z listu Židům 2,14-15:

14 Protože děti spojuje krev a tělo, i on (Ježíš) se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla, 15 a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví.

Slovo kříže říká všem lidem, že Ježíš přišel proto, aby osvobodil lidi od jejich hříchů tím, že je vzal na sebe, když umíral. On byl jako náš zástupce odsouzen za naše hříchy. Cituji Židům 9,22:

Podle zákona se skoro vše očišťuje krví, a bez vylití krve není odpuštění.

To krev bezhříšného Ježíše byla vylita za naše hříchy. Slovo kříže se tak může stát i pro každého z vás Boží mocí k vysvobození od strachu před smrtí. Tímto strachem před smrtí ovládá ďábel mnoho lidí na tomto světě. Víte-li to, nedivíte se, že někteří jednají tak, jak jednají. Oni sice ti radikální muslimští teroristé sice říkají, že činí své vraždy pro Alláha a smrti se nebojí, ale já si spíše myslím, že je dělají právě ze strachu z Alláha! Náboženství, které dokáže člověka tak vyděsit, že se zblázní a raději spáchá sebevraždu a hromadnou vraždu, musí mít na místě svého boha hroznou krvelačnou bestii. Jen blázni můžou páchat podobná zvěrstva, jako muslimští radikálové. Nevím sice, kdo těmto radikálům vykládá Korán takovým strašně děsivým způsobem, že se více bojí Alláha, než smrti, ale jestli to Korán umožňuje, nemůže být božím slovem.

Odkazy jsou z Bible.

Zvyšte článku karmu!
Autor: Richard Siemko | | karma: 38.55 | přečteno: 845 ×
Facebook Twitter Google Plus

Diskuse

Vstoupit

V diskusi je 7 příspěvků.
Poslední z 18. 9. 2017, 12:25

Poslední články autora
PŘEJÍT NA ÚVODNÍ STRÁNKU iDNES.cz